Nebo-li sedmý den v týdnu podle Bible ne podle člověka.

 

Úryvek z Božích přikázání z 2. Mojžíšovy nebo-li Exodus 20:8-11:Bible from Bible 21

8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.
11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. (B21) Číst dál

Jdeme hned do nebe

Napíši jen otázku na zamyšlení. Bylo by potřeba vzkříšení mrtvý po příchodu Ježíše Krista, kdyby platilo to, že jde člověk údajně hned do nebe či očistce?

 

Bůh a zlo

Mnoho lidí si myslí, že Bůh je nespravedlivý, že dopustí to a to. Ale to tak ve většině případech není. Pevně věřím, že mu naše trápení není lhostejné. Kdyby byl k nám lhostejný nepáral by se tu s námi a dávno by nás rychle odtvořil jako stvořil. Problém je ten, že jsme si nechali od padlého Satana nalhat, že Bůh může za zlo co tu je. Panuje podle všeho milný názor, že dobro se neobejde bez zla. Ale jsem přesvědčený, že je to satanův nástroj, aby zmátl lidi, aby neviděli východisko z této situace. Kdyby si Bůh přál zlo tak by ho lidem dal ochutnat hned v ráji a neschoval za jablko poznání dobrého a zlého. Zlo vzniklo až u satana.
   Vzpomínám si na verš v Genesis 4:7 „Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.” (B21) Upřímně si řekněme. Kolik z nás se snaží kralovat nad hříchem, aby tu hřích = zlo nebylo? Zlo nedělá Bůh, ale my sami co necháme hřích = zlo vládnout zde na zemi. Vzepřeme se mu všichni ať jde zlo satan pryč.

Pěkné povídání z knihy o tomto tématu  Proč mlčíš, Bože? (Clifford Goldstein), si můžete stáhnout ZDE

Nicméně vám přeji poznat klid a pokoj co přináší čistá víra v Ježíše Krista.

Free Joomla templates by L.THEME

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde