Nebo-li sedmý den v týdnu podle Bible ne podle člověka.

 

Úryvek z Božích přikázání z 2. Mojžíšovy nebo-li Exodus 20:8-11:Bible from Bible 21

8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.
11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. (B21) Číst dál

Lorna Byrne nejasnosti o jejím vidění

Schody do nebe – nesrovnalosti s Božím slovem Biblí

 

Žádný člověk, který žil na této zemi, se nemůže stát andělem.“

- Matouš 22:30 Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako [Boží] andělé v nebi.

Sekty

Dávejte si prosím pozor na různé sekty, které někdy okatě a mnohdy skrytě odporují čistému evangeliu.

Jan Amos Komenský - Retuňk proti Antikristu a svodům jeho

Zde si můžete stáhnout knihu od J. A. Komenského - Retuňk proti Antikristu a svodům jeho ve formátu mobi pro Kindle ZDE nebo PDF verzy ZDE.

Free Joomla templates by L.THEME