Bible vyfocena z Bible 21

O sobotě z Bible jako dni odpočinku

Bible vyfocena z Bible 21Úryvek z Božích přikázání z 2. Mojžíšovy neboli Exodus 20:8-11:

8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu,
tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn
ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče
ani přistěhovalec ve tvých branách.
11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,
moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne
odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den
a posvětil jej.
(B21)