Lorna Byrne nejasnosti o jejím vidění

Schody do nebe – nesrovnalosti s Božím slovem Biblí

Žádný člověk, který žil na této zemi, se nemůže stát andělem.“

Matouš 22:30 Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako [Boží] andělé v nebi.

Až váš anděl odnese vaši duši do nebe, ještě nějaký čas tam s vámi zůstane. Ale až budete v nebi už nějakou dobu, váš anděl už bude od vás odcházet a zase se vracet. Už spolu nebudete pořád jako na zemi. Archanděl Michael mi řekl, že poté co se váš anděl v nebi od vaší duše odloučí, bude se modlit za vaši rodinu a za lidi, které máte rádi a kteří ještě žijí. Není krásné vědět, že andělé strážní všech členů rodiny, kteří už zemřeli, a všech našich dávných předků jsou v nebi a modlí se za nás?“ 

– Sám Ježíš říká když Lazar umřel, že spí a ne, že je v nebi viz. Jan 11:11-14 To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul, ale jdu, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí–li, bude v pořádku.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku. Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar zemřel. nebo

Jan 5:28-29 Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, ⌈budou vzkříšeni k životu⌉, a ti, kdo jednali zle, ⌈budou vzkříšeni k soudu⌉.

Citace s webových stránek o ni:

„ANDĚLÉ LÁSKY POMÁHAJÍ TAKÉ HOMOSEXUÁLNÍM PÁRŮM

Někdy vídám anděly lásky u homosexuálních párů. Nedávno jsem viděla anděly lásky u dvou mladých mužů, kteří spolu šli po ulici. Nedrželi se za ruku nebo něco podobného, ale andělé lásky, kteří u nich byli, mi řekli, že jsou to partneři a jsou velmi šťastní. Bylo krásné je vidět.

Pro některé lidi je těžké přijmout, že Bůh a andělé schvalují partnerskou lásku i mezi dvěma muži nebo dvěma ženami. Vše, co k tomu můžu říct, je že anděly lásky vidím u takových párů často.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna“

Tento citát naráží na citlivé téma v křesťanství. Pro dnešní dobu kdy je myšlení a otázka co je dobré a co zlé jiné než bylo dříve těžší k pochopení. Osobně věřím biblickému postoji ke vztahu stejného pohlaví, že není zcela ideální. Sám apoštol Pavel zmiňuje, že není v pořádku sexuální styk mezi stejným pohlavím. Sice panuje mnoho videí, kde se mermomocí tvrdí, že je to přirozené nebo není. Ale pravda je ta, že Pán nestvořil muže a muže, ale muže a ženu. Co pozoruji a chápu po stvoření přibývalo plno nemocí a člověk se stával nemocnějším. Není to populární názor co tu zmiňuji. Uvažuji, že muž je sice mužem, ale asi má porušené vnímání sexuality ve své mysli. Člověk soucítí i s těmi co se narodili se dvěma pohlavími. Po pravdě si člověk jen těžko může pochopit co prožívají. Pro mě je to stále těžké pochopit. Je několik příkladů, kdy homosexuálové díky víře v Boží moc, mohli navázat kvalitní vztah se ženou. Chápu i, že toto téma jinak řeší ti co věří a ti co nevěří.

Když to říká Mojžíšovi:

3. Moj. 18:22-24 S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost. S žádným zvířetem nebudeš  mít  pohlavní styk, aby ses s ním poskvrnil; ani žena se nepostaví před zvíře, aby s ním obcovala; je to zvrhlost.   Neposkvrníte se žádnou z těchto věcí, neboť všemi těmito věcmi se poskvrňovaly národy, které před vámi vyháním.  

Římanům 1:26-28 Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený  a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat t24 Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší:

1 Korintským 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takoví  jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu [našeho] Pána Ježíše [Krista] a v Duchu našeho Boha.

Citace z videa:

Bůh mi ukázal jednu cestu budoucnosti, kterou by chtěl, aby si lidstvo zvolilo, ale my lidé většinou neposloucháme. Některých možných budoucností bych se nechtěla dožít. Jedna z nejhezčích budoucností, kterou mi Bůh ukázal, je taková, kde se svět stane jedním národem, kde lidé žijí v harmonii, a národy si ponechají svoje individuální kultury.“

– Souhlasil bych, že my většinou neposloucháme. Ale nechápu co myslí tím, že si Bůh přeje, že si lidé nechají své individuální kultury a spojili se zde na zemi. Vždyť mnohé kultury Boha neuznávají. Ba ani Ježíše Krista jako Božího syna, který je podle Písma prvorozený a bylo mu vše svěřeno a nikdo než skrze něj nemůže přijít k Otci.

Četl jsem názor jedné její fanynky, že Ježíš je katolíků proto Ježíše nezmiňuje, ale boha, kterého každý národ uctívá pod jiným jménem. Zní to pěkně, ale není to pravda, jelikož je Ježíš Boží Syn je tu pro všechny lidi. Je to kamen úrazu pro mnohé. 1. Petrova 2:6-8 Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ //Iz 28,16; Ž 118,22; Sk 4,11 Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal ⌈kamenem úhelným⌉ a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘.Ti ⌈narážejí, protože jsou neposlušni slova; k tomu také byli určeni⌉.

Lorna hovoří o své zkušenosti s mocí božství ženství. Jak matka stvoření funguje jako součást matka / otec principu narození existence do formy.

Připomíná mě to Marii, kterou taky lidé uctívají a je jisté, že je v hrobu a čeká na Kristův druhý příchod. A není v nebi. Ukazuje a tvrdí, že je to ona. Nechá si Marie dokonce říkat Královnou nebes a co oni říká Bible Jeremiáš 7:18 Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto, aby pekly koláče královně nebes. Lijí úlitby jiným bohům, aby mě rozzlobili.

Závěr:

Nepřítel nebude říkat svoje lži nějak okatě, ale zabalí je pěkně do dobře vypadajících i třeba zdánlivě poslaných zpráv od Boha, aby svedl ty, kteří nepřijímají lehké poselství Písma o Ježíši Kristu jako jedinou cestu do nebe.

Věřím, že existují andělé. Nezapomeňme, že sami říkají, že jsou služebníci Pána. Jsou služebníci Boha. Pán je může posílat a posílá. Držme se především svého Pána Ježíše Krista, který nás vede ke svému Otci. A může vzkřísit k věčnému životu. A neslibuje zde hladký život. Vždyť sám tu trpěl i jeho učedníci. Každý má nést svůj kříž. Vždyť satan zuří, když pro své blaho opouštíme dobro a proto nám bude stavět překážky do cesty.

Galatským 1:7-8

Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí ⌈Kristovo evangelium⌉ překroutit. Ale i kdybychom [vám] my nebo sám anděl z nebe ⌈zvěstoval v evangeliu⌉ něco ⌈jiného než⌉ to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

Kolossenským 2:18 -19

Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, ⌈kdo se nechá unášet tím⌉, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, podporováno a drženo pohromadě klouby a spoji, roste Božím růstem.

Nad tímto tématem se zamýšlel i jiný člověk:

https://www.youtube.com/watch?v=PdnMk6yaut8

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *