Vegetariánství a křesťanská víra

Vegetariánství a křesťanská víra

Zde nechci obhajovat ani tak vegetariánství, ale spíše názory, že vegetariánství je od satana či v podobném duchu, které předkládají křesťané které tímto vyvolávají biblicky neprokázané lži.

V ráji se podle všeho jedla pouze syrová strava tedy byli takový vitariáni 🙂

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Genesis 1:29

Daniel 1:12 „Zkus to prosím s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13 Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš.“ 14 Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. 15 Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. 16 Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu.

Bible vyfocena z Bible 21

O sobotě z Bible jako dni odpočinku

Bible vyfocena z Bible 21Úryvek z Božích přikázání z 2. Mojžíšovy neboli Exodus 20:8-11:

8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu,
tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn
ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče
ani přistěhovalec ve tvých branách.
11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi,
moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne
odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den
a posvětil jej.
(B21)